Vitti ‘u maestru

VITTI ‘U MAESTRU

(Rielaborazione del testo “Vitti na crozza”)

 

  

Vitti ‘u maestru supra na panchina

Fui curiusa e ci vosi spiari

Iddu m’arrispunniu: “Chi vo sapiri?”

“Natali già arrivau, c’ama cantari?”

la la la lero

la lero la lero

la lero la lero

la lero la la

Si nni eru e già passaru cinquantanni

E ‘u coru già festeggia ‘i so trentanni

Sempri cantannu e sempri dirigennu

Iddu non stanca mai e va fuiennu

la la la lero

la lero la lero

la lero la lero

la lero la la

Semu vinuti ca a capodannu

Ppi fistiggiari tutti ‘u novu annu

E no frattempu poi n’apprufittamu

E l’anni vostri nuatri fistiggiamu

la la la lero

la lero la lero

la lero la lero

la lero la la

Cantamu tutti ‘nsemi è na gran festa

Ca di la vita chistu ninn’arresta

N’ama vuliri beni veramenti

Criditi a me ca non ni costa nenti

la la la lero

la lero la lero

la lero la lero

la lero la la

la la la lero

la lero la lero

la lero la lero

la lero la la