Venezia

 

VENEZIA

(6 luglio 2005)

 

‘U sapiti chi vaia cuntari?

Iu non ci pozzu mancu pinsari!

C’era ‘n vecchiu tranquillu e biatu,

supra na panchina stinnicchiatu.

Nuatri tranquilli stamu parrannu,

e iddu di bottu… si sta arriminannu.

E mentri me soru si sta addivittennu,

iu ancora no staiu capennu.

Ccabbanna e ddabbanna vaiu taliannu

E sempri sta cosa mi sta scappannu.

Matri chi visti… chi fici alluciai?

Stu pezzu di porcu… l’occhi sbarrai!

Sempri tranquillu a cinnera calau

E intra i mutanni dda cosa ciccau…

Cu quali classi di fora a nisciu

E leggiu leggiu… ciliu ciliu.

E tutta d’acqua di unni spanni?

Pari prorpriu di intra i mutanni!

E quant’è longa  e quanta na fari

E no frattempu si l’ava annacari…

L’ultima goccia la fari cascari,

ca quannu si spiccia l’ha ritirari.

Quindi s’abbessa e si tonna a stinnicchia,

ma dopu tannicchia… e chi ci pigghia?

Ma cettu ca chistu è propriu fitenti

e ‘u tonna a fa’ davanti a li genti.

E mentri è giratu di l’autru latu,

tonna a sbuttuna … e tonna da capu.