‘U Scia…Turi

‘U SCIA…TURI

(Rielaborazione del testo “A SUSANEDDA”) 

 

Sta calannu lu scia…Turi                            TUTTI

sta calannu di la muntagna

‘n frunti potta l’occhiali scuri

e na testa ‘n passamuntagna. 

 

Quannu Turi patti a sciari                            UOMINI

a so mugghieri iddu l’avvisari,

qualche cosa la priparari

intra ‘o zaino la pusari. 

 

Quannu patti e tuttu cuntentu                       DONNE

mentri acchiana iddu va cantannu

‘u paesaggiu si va vidennu

‘n menz’a nivi iddu va acchianannu. 

 

Figghiu miu chi sta facennu                         UOMINI

iu cuntentu ti staiu vidennu,

acchiani e scinni senza stancari

ma prima o poi ta ritirari. 

 

Stai attentu non fari dannu                           DONNE

e arricogghiti senza affannu,

a to mugghieri cia dari cuntu

‘nta nuttata tu ha fari centru. 

 

Sta calannu lu scia…Turi                            POLIFONIA

Sta calannu di la montagna,

‘n frunti potta l’occhiali scuri

e na testa ‘n passamuntagna.

Chi piccatu ca già scurau

e a casa si nni tunnau.