U Coru Polifonicu

 

 

 

U CORU POLIFONICU 

 

 

A me collega, na matinata, ciappi propriu na bella pinsata:

 “Ci vo veniri a cantari?”, mi dissi arridennu ma senza schizzari.

 “Iu non cia fazzu a cantari!” – “Provici”, mi dissi “non ti frastunnari!”.

 E arridennu e schizzannu,  fici a prova e vaju cantannu.

 ‘Nda bellu gruppu ora m’attrovu, sugnu cuntenta e piaciri ci provu.

 Tuttu l’elencu no pozzu fari, ma di quaccunu pozzu parrari:

 due mammine… na paparedda, un papuccio… me soru che bedda.

 Ma ora vi spiegu comu funziona, quattru i sizioni e quaccunu ca stona.

 Contralti, tenori, bassi, soprani, ‘u maestru addiriggi muvennu li mani.

 Ah, che bella ‘a pattenza… p’accuminciari, menzura ci voli pi putiri attaccari.

 Nuatri soprani boni cantamu, prima di subutu a nota ‘nzittamu;

 i contralti su menzi menzi, ma su s’ampappinunu non cantunu nenti;

 vi presentu i tenori… mmm… maravigghi, ma alla fini jettunu schigghi;

pi cumpletari ci avemu du bassi, cantunu cantunu ma su i chiù scassi.

E poi c’è ‘u maestru ca n’addiriggi, a nota ni duna ma non si capisci.

Chi n’anteressa cu attacca prima… cu dopu patti,

e genti ci piaci e i manu n’abbatti.

E su quaccunu è stunatu… nenti ci fa, a genti no sapi su è MI o LA.

Tuttu lu munnu jemu girannu, tanti applausi jemu pigghiannu.

Semu na massa di briganti, ma semu tutti bravi cantanti.

Semu contenti, semu filici, semu davvero ‘n pugnu d’amici.