O Maestru

O Maestru… 

Chi successi ‘u vuliti sapiri?

Allura sintiti chi aiu di diri!

Semu puntati e sei di matina

Ppi fari na bella passeggiatina.

A Castelbuono am’a arrivari

Cu l’autri cori am’a cantari.

A unu a unu iemu arrivannu

E tutti do friddu stamu abballannu:

“Ma l’autobus chi fici?”

“Chiamici! Vidi chi dici!”

Sempri attivu è ‘u presidenti,

acchiana ‘nta machina lestu e valenti.

E finalmente l’autobus arrivau;

mmm… chi bellezza; n’ura passau!

Inveci de sei e setti pattemu

Ma u stissu cu calma a strada facemu.

“Aspetta! Fermiti!!!” “Chi sta succidennu?”

“Prestu… ci scappa! S’a sta facennu!”

Ma chi vulemu, non potti aspittari;

di cussa scinniu, non potti cchiu stari.

E macari cu tuttu ddu malu tempu,

sbarattau e acchianau filici e cuntentu.