O Campeggiu

‘O CAMPEGGIU…

 

Ndo campeggiu st’annu pattemu

E tutti pari n’addivittemu;

piccatu… qualcunu poi non spuntau,

ma ‘u presidenti… dopu arrivau.

Cettu ci avissi di cchi parrari,

e propriu chista va vogghiu cuntari.

Stamu parrannu da prima nuttata,

ca fu passata tranquilla e beata…

E ancuminciamu ccu l’esclamazioni…

Ca fa capiri prestu l’azioni:

“Ma stanotti chi ti pinzasti?

‘Stu puttusu unni ‘u facisti?”

Accussi tantu ‘nfervoratu

E sempri tantu quatiatu,

‘u matarazzu a to figghiu spunnasti,

cca facci ‘n terra a matina ‘u truvasti.

Ora e sempri… comu uomini duri,

mettiti a fari ‘u travagghia…Turi.

Pigghia l’attrezzi e datti da fari,

chista è l’ura di travagghiari;

‘stu gran puttusu tu la ‘ntuppari,

pigghia ‘sta toppa… ci la ‘mpiccicari.

Ca pompa ne mano fatti truvari,

‘stu “matarazzu”… Turi… tu la vunghiari.

Poi… cerca di essiri disciplinatu,

ora l’attrezzu mettulu ‘i latu.

Però no ittari, po’ sempri aggiuvari,

non si sai mai… avissa a spumpari.

Ora basta… bando alle ciance;

dai a tutti noi le tue rosse guance.

Tanti bacioni noi ti daremo…

E tutti in coro gli auguri faremo.