I Festeggiati do Capudannu

 

 

I FESTEGGIATI DO CAPUDANNU 

 

 

Tutti a na banna semu puntati, a stasira su tri i festeggiati.

Na bella sirata c’è priparata, c’è pronta pi iddi na gran sviolinata.

Cu su i personaggi ora u videmu e parrannu parrannu u ritrattu facemu.

Ca fimminedda ancuminciamu, de masculiddi appressu parramu. 

 

Ci avi ‘u maritu ca fa ‘u presidenti, na “First Lady”  ora si senti,

tutta tisa va caminannu, ‘ndringhiti ‘ndranghiti… si va annacannu.

E quannu cantamu, tutti a filagnu, è propriu idda ca va passiannu,

e passiannu passiannu quacche nota a va sbagghiannu.

“A via Etnea si va a passiari, supra l’altari si sta pi cantari!”;

idda arrispunni: “Ju non ci cuppu…

diccillu o maestru, è chiù duru do puppu!”.

A unni si fissa, a unni ci sduna, a testa l’avi chiù dura d’ancunia.

A da mischina a sta fannu ‘mpazziri, ca banna da banna a fa ‘nzaliniri;

na vota contraltu na vota sopranu, so figghiu di ‘ngoddu e i fogghi ‘nde manu.

Ma lassannu peddiri stu particolari, ‘u “Boss” è ‘ndo centru e attenti ama stari. 

 

‘U maestru addiriggi cu tanta passioni, ma spissu e continu fa cunfusioni.

Usa du cosu… ma chi sarà? Ah, ‘u “diapason”… ci sevvi po LA!

‘Ndo itu su ’ndappa, ‘nd’aricchi su zzicca, e nuatri capemu sempri chiù picca.

E poi s’allamenta, s’ammummuria, chi va dicennu mentri talia:

SOL-MI-DO / MI-DO-LA, chissi su i scali, ma è chiù stunatu di quantu non pari.

Ma chissu picchì è arrifriddatu, e ‘ndo medicu non ci va manc’ammazzatu.

E l’ama capiri pi putiri cantari, i noti ca duna ni l’am’abbissari.

E finammenti quannu pattemu, semu ‘ntunati… e darreti c’avemu? 

 

Ma chi pezzu di cosa fitusa, ci avi a cappetta ca è ancora chiusa.

E non parramu di chi cummina, tutti li fogghi ‘nterra simina.

E so mugghieri arridennu arridennu, arreti arreti i va arricugghiennu.

O signurinu ci pari ca è festa e canta zoccu ci passa ‘nda testa:

ca “Susanedda” patti a cantari, ma co “Stunnellu” s’ava attaccari.

Ma chissu succedi su è emozionatu, su è tranquillu canta beatu. 

 

Ma ora… basta chiacchierari, si fici l’ura di brindari;

chi bicchieri chini i spumanti, fistiggiamu macari sti tri compleanni.

E… vali pi iddi… “Buon compleanno”, ma … vali pi tutti… “Filici anno”.