‘I cineasti

‘I CINEASTI

 

 

 

Era la festa do so compleannu

e chiaramenti ‘u rialu puttammu:

chiddu seriu è propriu ‘n brillanti,

ma ‘u secunnu fu chiù ‘mpurtanti.

  

Oh… maravigghia… chi bella pinsata,

c’è priparata na santa nuttata:

“E provitillu!” – “Chiù taddu mu mettu!”

“Ma ‘nficchitillu!” – “No! Chiù taddu… ‘nto lettu!”

  

Ah… ma fossi è propriu chiù divertenti

su magari lu prova… ‘u prisidenti!

E tira e molla si cunvinciu

e cu tuttu ‘u pacchettu ddabbanna pattiu.

 

Pa ra pa pa…

 

‘Ntrinchiti ‘ntranchiti iddu traseva

e no frattempu ballava e rideva:

‘U babydoll… chi doppiu pettu…

supra ‘a cammisa… chi bell’effettu;

e ‘u perizoma? Su misi ‘n testa,

i bedda matri… chi bella festa.

 

Ma di ‘stu latu… ammucciuni e ‘n silenziu

qualcunu filmava ‘stu bell’eventu.

‘U prisidenti parrava, arrideva e cantava,

a tutti para cuntu ci dava,

quannu di bottu ‘nta l’aria sautau

e ‘u perizoma da testa sfilau:

“Ma chi sta fannu… sta rigistrannu?”

“Chi ‘n cucchi… ‘u ballu stamu taliannu!”

“Semu sicuri?”…iddu diceva,

“Cettu… tranquillu!”… ci arrispunneva.

 

Povuru iddu… chi ppo sapiri

È tuttu filmatu… chi ti po diri.

Ma tempu dopu ci fu l’occasioni

Pp’arriscattari la so posizioni.

 

N’autra festa è sempri la scena,

ma a ‘sta vota è propriu na cena:

tutti li tavuli su apparicchiati,

tutti ‘i nvitati… puliti… assittati.

 

Ma di tantu in tantu qualcunu passia

… ma chi va facennu mentri furria?…

 

E no frattempu nautri mangiamu,

parramu, vivemu, schizzamu e ridemu.

“Ma… ‘a buttigghia du vinu chi fini fici?”

… ammenzu i so cosci idda sa misi!…

 

Però d’arreti ‘u sapiti cu aveva…

lu presidenti… parrava,  rideva…

o mumento giustu cettu arrivau

tutta la scena iddu taliau

 

e tuttu filici e già soddisfattu…

ava filmatu ‘stu bellu misfattu!!!