A sirata do giovedì

A SIRATA DO GIOVEDI’

 

 

 

 

 

Dopu n’ura supra l’altari, ni spicciamu di cantari,

tutti pari ni salutamu, ognunu a so casa… n’arritiramu.

Vessu a machina n’ancamminamu, e dopu ca a rapu ni cci assittamu.

“Vi… a bossa mi scuddai, intra a chiesa a lassai!”.

Di cussa va scinnennu: “Aiutiti, stanu chiudennu!”.

A so soru ci dici: “’Ntrunata!”, ma macari idda è menza stunata;

e arridennu arridennu, scinni da machina e va fuiennu.

Ju ‘ndo frattempo vaju pinsannu, ca una n’arreggi e l’autra mancu.

 

Due svitate lungo la via, siamo in ottima compagnia,

e sotto il cielo pieno di stelle, tante risate a crepapelle.

Dopo averle recuperate, fino a casa le ho accompagnate,  

davanti l’uscio ci salutiamo… la buonanotte ci auguriamo.