19 Ottobre 2002

 

 

 

19 ottobre 2002 

 

 

‘U 19 c’è ‘n grand’eventu: semu tutti a Beneventu;

 è ‘n concertu, am’a cantari, prestu prestu n’am’abbissari.

 ‘Nda l’assemblea na discutemu: ‘u mezzu e l’orario… comu pattemu.

 L’appuntamentu già ni fissamu: “Pattemu prima ca taddu arrivamu!”.

 Ma dopu tri uri di discussioni: “Non ci nnè ‘ntirruzioni!

Ppi strada si po caminari!” – L’avissar’anchiaccari.

“’Nda sett’uri ci arrivamu!”. Dopu dudici uri ni fimmamu.

E finalmente a distinazioni, scinnemu da l’autobus ppi dispirazioni.

Prima ‘nte stanzi am’acchianari, i valigi di ca l’am’a luvari;

pp’aviri li chiavi ci vosi menz’ura… e di mangiari si fici già l’ura.

Subutu subutu ni priparamu, cu prima e cu dopu… n’assittamu.

Quanti cosi ca puttaru; tutti pari s’abbuffaru.

Du voti u primu, du voti u secunnu; “A frutta c’è?”; n’aranciu m’ummunnu.

E ppi finiri c’è puri lu dolci, no desuru sicuru co contagocci:

tri porzioni mi nni mangiai e bella china mi nn’acchianai.

Macari l’autri n’approfittaru, cu tri cu quattro si nni mangiaru.

Ma dopu tutta da gran pietanza, qualcunu acchianau co duluri ‘i panza.

“Ma accussì prestu n’ama cuccari!” – “Chi va dicennu: putemu acchianari!”…

e mentri iddi si vanu struccannu, iu, alleggiu alleggiu, vaiu acchianannu

e quannu arrivu na 340, una mi rapi e l’autra… canta (WC).

“Vieni, nascondiamoci: usciamo dalla finestra!”; ma chi avi ‘nta testa:

“Da finestra niscemu? Ahuuuu, o tezzu pianu semu!

Nuatri ‘u schezzu ci ama fari e finu a cent’anni ama campari.

Chiudi a finestra, tira sa tenda e antuppa s’acqua prima ca sbenda!”.

“Ssss… arriva lu prisidenti; silenziu… sull’attenti.”.

“Dalla hole mi hanno chiamato, mi hanno già telefonato;

state facendo troppo chiasso e non è più ora di stare a spasso!”.

‘Stu signurinu comu cumanna: “Questa è l’ora di andare a nanna!”.

“Ma… megghiu scinnu e mi vaiu a cuccari!”; arrivu ‘nta stanza… ma nenti da fari.

‘Ncumpagnia ‘sta vota acchianai, a l’autri dui d’appressu puttai,

e senza mancu tuppuliari, supra ‘u so lettu ni iemu abbiari.

“Brrrr… che freddo!”, s’ammummuria; ppi fozza… ma ‘nta l’albergu comu furria:

ca cannuttera e i cosci di fora, vadda chi cosa, però i scaldamuscoli avi, di coluri rosa.

“Ma chi è modu di iri furriannu? No vidi ca sta attrunzannu?

Ora scinniti ca taddu si fici e prestu prestu v’addummisciti.

Dumani e setti ni chiamunu ppa colazioni, e novi ‘ncumincia a manifestazioni!

Buonanotte!”… e fora n’abbia, e mentri scinnemu… ni talia.

Pari, fossi, ca ni stamu cuccannu, e pari ca ‘u sonnu ni sta calannu,

ma… “Quando ti devo chiamare?” – “Mezz’ora prima mi devi svegliare!

Il tempo giusto di una ricognizione, prima di fare la colazione!”.

E ciciuliannu ciciuliannu, chiudemu l’occhi parrannu parrannu.

Driiiin… u telefunu sta sunannu, mannaggia a iddi ‘nta l’aria sautammu.

Cu l’occhi chiusi ni iemu susennu, menzi ‘mbriachi iemu scinnennu.

E quannu ddassutta, ‘nta sala arrivamu, attonnu o tavulu l’occhi sbarramu:

latti e cornetti, ciambella co tè, suchi i frutta e cereali, viscotta e cafè;

bi… a mammellata mi scuddai, ca fetta biscottata ma mangiai.

Ma cu aveva a panza dolenti, mangiau picca… ppi non diri nenti.

Ora semu pronti, ‘nta l’autobus acchianamu, e strada facennu pruvamu e cantamu;

trasemu intra ‘u cinema, ‘nto palcu acchianamu,

è ‘u nostru mumentu e i canzuni ‘ntunamu.

Quannu tutti finemu ‘i cantari, jemu ‘nta “4 stiddi” ppi mangiari.

Non vi dicu e non vi cuntu, unni finemu… ‘nta quali puntu:

tutti a munzeddu, chi cunfusioni, cca ci voli a prenotazioni;

amutta di ‘n latu, acchianicci ‘ngoddu, prima o poi arrivi ‘ndo bordu.

E chista è a fila ppi mangiari, ppi viviri nautra fila sa fari.

E ammuttannu e… cantannu, alla fini tutti mangiammu.

Cettu i dettagli lassamili stari, vinissi sulu di vumitari.

Pigghiamini ‘u cafè, non ci pinsamu, du’ uri libiri avemu, ni rilassamu.

Chiesi e musei iemu girannu, tuttu ‘u pomeriggiu passiannu passiannu.

E quannu l’angulu giramu, vadda vadda a cu ‘ncuntramu:

du carrubbineri carusiddi, accussi duci e picciriddi;

sull’attenti qualcunu scattau, ca manu ‘nta frunti i salutau.

Stricati ‘n terra e menzi ‘nciccati, ni ficimu tutti tanti risati.

Ma si fici l’ura di rientrari, l’ultima canzuna am’ a cantari.

E accussì… finiu a manifestazioni; ora… ppi mangiari è a discussioni.

Ppi cena ‘mpezzu di pizza, “Occhiu o pumadoru, prima ca schizza.”;

fuiennu fuiennu na mangiamu, macari ‘a lingua n’atturramu.

E stuppa na Coca, stuppa na Fanta: “Aiutamini, su l’ottu e quaranta!”.

“Prima pattemu, prima arrivamu!” – diciunu iddi… e nuatri spiramu.

Vessu l’autobus n’ancamminamu: “Abbissamu i bagagli e dopu acchianamu.”

Facemu l’appellu: “Tutti ci semu?”, e dopu ‘n cuntrollu finalmente pattemu.

Strada facennu… ‘n pocu parramu, e poi ppi dommiri n’abbissamu.

“Matri, chi friddu; staju agghiacciannu.” – “Si spasciau a stufa; staju congelannu.”.

Finu ‘nt’ aricchi n’ancupunamu, nenti da fari ‘u stissu attrunzamu.

A ‘n cettu puntu… “’na sosta ama fari, ci voli a binzina ppi caminari.”;

‘nto rifurnimentu stamu arrivannu, a freccia ci misi ni stamu fimmannu.

…E tuttu d’in trattu ‘n bottu sintemu, ‘nta l’aria sautammu mentri dummemu:

“Figghiu beddu, ma chi cummini… rapili l’occhi quannu camini.” –

“Pigghia u fazzulettu, u ghiacciu ci l’hai?” – “Ahi, chi duluri, mi minnicai!”.

…E dopu du misi ancora si vidi, du vunchiarozzu ca iddu si fici.